Skip to content
Strategi för digital samverkan

Strategi som grund för digital samverkan

Er strategi innehåller vägval och beslut som utgör riktningen för verksamheten och hur den ska bedrivas för att ni ska nå önskat resultat. Strategin är också en bra utgångspunkt för investeringar i digital samverkan.

Sedan 2013 har vi hjälpt företag och organisationer att förbättra resultatet genom att implementera system för digital samverkan. Vår erfarenhet är att strategin är en bra utgångspunkt för att driva systemutvecklingen mot önskat resultat. Strategin ramar in era största utmaningar och ger bra förutsättningar för den kreativa process som krävs för att hitta lösningarna. Men för att er strategi ska vara en bra utgångspunkt behöver den vara både aktuell och förankrad.

Med den här tjänsten uppdateras er strategi för att ni ska få ett aktuellt underlag som utgångspunkt när ni väljer vilka investeringar ni ska göra i digital samverkan.

Metod för strategiarbete

Om ni märker att önskat resultat uteblir kan det vara kopplat till era strategiska beslut och vägval eller att dessa inte är förankrade i tillräcklig utsträckning. Ni kanske inte använder era resurser på ett sätt som ger det resultat som gör att kunden väljer er framför era konkurrenter?

Med Roger Martins praktiska modell som grund, hjälper vi er att uppdatera er strategi. Modellen bygger på en integrerad kedja av beslut inom 5 områden.

 • Er ambition. Vilken är den bakomliggande drivkraften för er verksamhet och på vilket sätt hjälper ni kunden att bli framgångsrik?
 • Hur ser er spelplan ut? Vilken är er bransch, era segment och målgrupper? Hur ser ert erbjudande ut och genom vilka kanaler ska ni nå era kunder? Vart har ni valt att inte delta?
 • Vad krävs för att lyckas? Vad behöver ni göra för att vinna på er valda spelplan? Kan ni vara pris-ledande eller krävs differentiering? På vilket sätt vill ni differentiera för att kunden ska väja er?
 • Förmågor som krävs. Vilka förmågor krävs i er verksamhet för att ni ska lyckas få kunden att välja er framför era konkurrenter på vald spelplan? Behöver ni bygga nya förmågor eller utöka ert nätverk och ekosystem?
 • Stödsystem. Vilka system krävs för att skapa rätt förmåga och följa upp verksamheten? Vilka nyckeltal är centrala?

När ni har en första version av er strategi, testar vi utvalda delar av den för att få svar och räta ut eventuella frågetecken. Strategiarbetet blir en iterativ process som gör att ni kan verifiera era vägval och göra justeringar i ett tidigt skede. Kontakta oss för mer information.

Värdet av tjänsten

Genom att uppdatera och förankra er strategi blir det tydligare för er hur ni ska nå era mål. Ni blir mer säkra på vilka investeringar som behöver prioriteras för att ni ska få ett bättre resultat.

Den här tjänsten kan delas upp i 3 faser, ni väljer själva i vilka faser ni vill ha hjälp.

 • I fas 1 hjälper vi er att utveckla er nya strategi. Ni bemannar ert team med de roller som krävs och vi tar er igenom processen steg för steg. Resultatet från fas 1 är 2-3 alternativa strategier som skulle kunna lösa era viktigaste utmaningar.
 • Fas 2 fokuserar på tester. För att ni ska kunna välja bästa möjliga strategi kan vissa antaganden behöva verifieras genom tester. Resultatet från testerna blir underlag för att göra justeringar eller välja ett alternativ framför ett annat. Vi hjälper er att designa och genomföra testerna.
 • I fas 3 ligger fokus på löpande support och coachning. Vi fortsätter att samverka på regelbunden basis för att optimera grunden som skapades under fas 1 och för att stötta er i att få igång en governance modell, ta beslut och göra uppföljningar.

Garanterat resultat

När ni följer processen steg för steg och genomför era aktiviteter i vårt samarbete får ni ett resultat där ni har:

 • Definierat en gemensam vision för er verksamhet
 • Valt/förtydligat vilken spelplan ni ska agera på
 • Identifierat/förtydligat på vilket sätt ni ska konkurrera för att kunderna ska välja er
 • Identifierat vilka förmågor som krävs för att lyckas
 • Identifierat vilka stödsystem som är centrala för att kunna följa upp resultat och driva er verksamhetsutveckling mot önskad målbild.

Vilken typ av företag jobbar vi med?

Ibland får vi frågan om den här tjänsten passar alla företag? Strategi och kontinuerligt strategiarbete tror vi är en bra grund för att kunna ta rätt beslut om kommande investeringar i digital samverkan. Nedan är exempel på områden som vi har jobbat med hos kunder. Om du undrar hur vi kan hjälpa er, kontakta oss med en kort beskrivning av er viktigaste utmaning så gör vi en bedömning tillsammans.

Vi går bara in i ett samarbete om vi kan hjälpa till.

Extern samverkan

 • Från löpande bokföring till revision i fastighetskoncern
 • Från prospekt till prenumererande medlem i friskvårdsföretag
 • Från besökare till kund via e-handel
 • Från idé till projektleveranser med externa leverantörer
 • Från e-post till leverans via kundytor
 • Från splittrad- till integrerad kundbild i molntjänster
 • Från manuellt- till automatiskt utbyte av affärsinformation med externa partners

Intern samverkan

 • Från e-post till ärendehantering
 • Från manuella- till automatiserade informationsflöden
 • Från affärshändelse till digital lagring av verifikationer
 • Digitala styrelsemöten med höga krav på informationssäkerhet. Från mötesplanering och delning av mötesunderlag till genomförande, protokoll, beslutslogg och aktivitetslista.
 • Från projektkunskap till organisatoriskt minne

Tveka inte att kontakta oss om ni vill ha hjälp med att utveckla er strategi och lösningar för digital samverkan.