Kvalitetssäkring av styrelseportal

Kanslichefen på föreningen för god sed på värdepappersmarknaden ville effektivisera hanteringen av inbjudningar- och underlag till styrelsemöten. En utmaning låg i att säkerställa att styrelseportalerna fungerade enligt önskat sätt att arbeta, att informationssäkerheten fungerade och att den tekniska plattformen var stabil för olika användarscenarier samt att implementera styrelseportalerna i de olika föreningarna.

Efter en analys av kravbilden designade vi ett antal test-fall, både för användbarhet och för funktionalitet, som låg till grund för att testa styrelseportalernas kravuppfyllnad. I testprocessen hade vi en dialog med plattformsleverantören för att säkerställa att avvikelser från kravbilden justerades. När alla testfall var godkända i testprotokollet tog vi fram användarmanualer för användare, redaktör och superadministratör och genomförde även utbildning av dessa roller.

Styrelseportalerna lanserades och började används av för styrelsearbetet. Styrelsemedlemmarna får snabbt tillgång till styrelseunderlag oavsett vart dom befinner sig och portalerna uppfattas som enkla att jobba i och fungerar enligt förväntan utan tekniska problem.